Znalecká organizácia

AAA Experts sa špecializuje na ohodnocovanie/stanovenie hodnoty zložiek majetku podnikov alebo podnikov ako celku. Pri stanovení hodnoty majetku postupuje podľa ohodnotenie majetku podľa Vyhl. č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku pre podnik.

Stanovuje hodnotu:

 • podniku ako celku alebo jeho časti
 • zložiek nehmotného majetku podniku (know-how, značka, poistný kmeň, klientela, marketingové aktíva)
 • priemyselného vlastníctva podniku (.....)
 • nehnuteľností (pozemky stavebné a poľnohospodárske, budovy, stavby, priemyselné areály, nákupné centrá, obytné domy a byty, logistické objekty, kancelárske budovy, špecifické nehnuteľnosti (inžinierske siete, dopravné stavby, solárne elektrárne, energetické zariadenia, športové areály…)
 • hnuteľného majetku (stroje a zariadenia, technologické linky, motorové vozidlá)
 • pohľadávok a vybraných druhov zásob materiálu a tovaru
 • cenných papierov na držanie a na obchodovanie
 • obchodného a vyrovnávacieho podielu
 • ostatného majetku (projektová dokumentácia, stavebné povolenia, investičné zámery a pod.)

Medzinárodné štandardy

V znaleckej praxi rešpektujeme slovenskú legislatívu a medzinárodné ohodnocovacie štandardy. Znalecký posudok vieme vypracovať aj v jazyku anglickom, nemeckom, francúzskom, ruskom alebo španielskom.

S klientmi môžeme komunikovať okrem jazyka slovenského v jazyku anglickom, poľskom, ruskom alebo srbskom/chorvátskom.

Pracujeme pre Vás

Znalecké posudky

Znaleckú činnosť – stanovenie hodnoty majetku podniku – poskytujeme vo forme vypracovania znaleckého posudku podklady najmä k:

 • fúziám a akvizíciám
 • predaju obchodného podielu alebo inej zložky majetku podniku
 • likvidáciu spoločnosti
 • vyrovnaniu majetkovej účasti v obchodnej spoločnosti
 • rozvodovému konaniu
 • určeniu ceny nájmu nehnuteľností v majetku obce
 • existujúcemu znaleckému posudku vo forme kontrolného znaleckého posudku
 • prevodu alebo prechodu majetku
 • nepeňažnému vkladu do obchodnej spoločnosti
 • exekúcii
 • likvidácii
 • súdnym sporom
 • vysporiadanie dedičstva
 • vysporiadania spoluvlastníctva

Okrem znaleckých posudkov môžeme vypracovať pre klienta odborné stanovisko alebo potvrdenie, odborné vyjadrenie alebo vysvetlenie.

Znaleckú činnosť robíme pre:

 • podnikateľské subjekty
 • ústredné orgány štátnej správy
 • orgány činné v trestnom konaní (súdy, polícia)
 • orgány štátnej správy
 • orgány miestnej/územnej samosprávy
 • občanov a iné subjekty