Podklady o hnuteľnom majetku

Počítačová zostava obsahujúca zoznam strojov, prístrojov, zariadení (najlepšie v MS Excel), obsahujúca:

 • Názov položiek majetku
 • Údaj o obstarávacej cene majetku
 • Dátum zaradenia majetku do prvého užívania
 • Inventárne číslo majetku
 • Identifikácia - presný názov a typ, v.č., r.v., dátum generálnej opravy majetku
 • Číslo klasifikácie produkcie za daný majetok
 • Spôsob nadobudnutia a doklady prezentujúce kúpu/obstaranie majetku (napr. lízingové zmluvy)
 • Údaj o technickom zhodnotení a jeho obstarávacej cene
 • Zaraďovací protokol (karta dlhodobého majetku)
 • Správy o východiskových, opakovaných skúškach, prehliadkach a revíziách pre majetok, ktorý si ich revízie vyžaduje
 • Pri motorových vozidlách kópie technických preukazov a osvedčení o evidencii vozidla časť („veľký a malý technický preukaz“), osvedčenie o technickej kontrole a emisnej kontrole a protokol o technickej kontrole a protokol o emisnej kontrole, aktuálny počet najazdených kilometrov a informácia o ťažkých haváriách