Podklady pre nehnuteľný majetok

 • a) Doklad o vlastníctve ohodnocovanej nehnuteľnosti
  • List vlastníctva, výpis z katastra nehnuteľností alebo úplný výpis z pozemkovej knihy s úradne overeným geometrickým plánom
  • Aktuálna kópia z katastrálnej alebo pozemkovej mapy
 • b) Technická dokumentácia
  • Geometrický plán o zameraní stavby
  • Projektová dokumentácia stavieb, prístavieb a nadstavieb
  • Výkresová dokumentácia stavebných objektov
  • Nákres podlaží stavby v mierke 1:200, rezy oceňovaných objektov
  • Užívacie povolenie (kolaudačná správa) o začatí užívania hlavných stavieb a určení účelu užívania stavieb (potvrdenie stavebného úradu o začatí užívania stavby)
  • Stavebné a užívacie povolenie prístavieb, nadstavieb a rekonštrukcií stavieb, u bytov dokumentáciu v zmysle zákona č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ak boli vykonané
  • Celková situácia areálu, situačný náčrt inžinierskych sietí
 • c) Iné doklady k nehnuteľnostiam
  • Nájomné zmluvy
  • Poistné zmluvy k majetku
  • Zoznam stavieb, ktoré nie sú evidované v katastri nehnuteľnosti, ale sú užívané
  • Iné doklady podľa potreby