Podklady pre zložky majetku podniku

 • a) Nehmotný majetok
  • Osvedčenie o zápise ochrannej známky
  • Osvedčenie o prihláške ochrannej známky
  • Osvedčenie o legálnom nákupe software a jeho zaradení do používania
  • Licenčné zmluvy, záložné zmluvy na predmet duševného vlastníctva, súvisiace zmluvy o dielo
  • Údaje o poistnom kmeni
  • A iné doklady
 • b) Cenné papiere
  • Podrobný súpis finančných investícií
  • Výpis zo strediska cenných papierov
  • Informácie o majetkových podieloch v iných podnikoch (výročné správy týchto podnikov a výpisy z obchodného registra)
  • Výročné správy podnikov, ktorým spoločnosť poskytla pôžičku
  • Údaje z účtovníctva o cenných papieroch
 • c) Zásoby
  • Súpis skladových zásob ku dňu ohodnotenia v elektronickej podobe (v MS Excel)
  • Informácie o spôsobe oceňovania a obstarávania zásob
  • Technické normy spotreby materiálu
  • Inventúrny záznam z poslednej inventarizácie skladových zásob
  • Smernice a podnikové normy o riadení zásob
 • d) Záväzky
  • Prehľad záväzkov a rezerv členených podľa jednotlivých dodávateľov s dátumom vzniku záväzku s ich lehotou splatnosti
  • Prehľad záväzkov voči zamestnancom, dodávateľom, prehľad daňových a ostatných záväzkov
 • e) Prehľad finančného majetku
  • Výpisy z bankových účtov ku dňu ohodnotenia
  • Zápisy o inventarizácii pokladnice ku dňu ohodnotenia
  • Prehľad ostatného finančného majetku (termínované vklady, zmenky, krátkodobé depozitné certifikáty... aj s uvedením, v ktorej finančnej inštitúcii sú prostriedky uložené)
 • f) Vlastné imanie
  • Spôsob rozdeľovania zisku alebo vysporiadania straty
  • Údaje o vyplatených dividendách, tantiémach, resp. podieloch na zisku
  • Údaje o kapitálových fondoch a fondoch zo zisku (účel, použitie)
 • g) Prehľad o úveroch ku dňu ohodnotenia
  • Včlenení na dlhodobé a krátkodobé
  • Spôsob ich ručenia
  • Zmluvy o poskytnutí úveru
  • Stav ich splácania