Všeobecné podklady

 • Aktuálny výpis z obchodného registra
 • Výročné správy, ak sa zostavujú, za posledné tri roky
 • Propagačné materiály podniku
 • Organizačná schéma podniku
 • Podnikateľský plán, zohľadňujúci zámery v oblasti investícií a marketingu a jeho finančnú projekciu
 • Mená kontaktných osôb, ktoré budú pri vypracúvaní znaleckého posudku spolupracovať so znaleckou organizáciou
 • Súhlas k vstupu do areálu za účelom obhliadky majetku
 • Súhlas na vykonanie fotodokumentácie
 • Účtovný výkaz Súvaha (alebo Výkaz majetku a záväzkov) najmenej za posledné dve účtovné obdobia
 • Účtovný výkaz Výsledovka (alebo Výkaz príjmov a výdavkov) najmenej za posledné dve účtovné obdobia
 • Hlavná kniha syntetickej a analytickej evidencie po obratoch za predchádzajúce a bežné účtovné obdobie
 • Správu audítora k dátumu hodnotia za predchádzajúce účtovné obdobie (ak podnik podlieha účtovnému auditu)
 • Výročné správy spoločnosti za najmenej za posledné dva roky (ak zostavuje)
 • Výkaz cash flow za posledné uzatvorené účtovné obdobie
 • Poznámky k účtovnej závierke za posledné uzatvorené účtovné obdobie
 • Zoznam podsúvahových účtov s uvedením ich obsahu